13 ژانویه 2017

باز کردن و ایجاد اسناد جدید در Illustrator

درس پنجم : اصول باز کردن و ایجاد اسناد جدید در Illustrator از آنجایی که Illustrator یک نرم افزار ترسیمی برداری می باشد اوّلین اقدام در انجام عملیات بر روی طرح ها و ترسیم ها، باز کردن آن در محیط برنامه است. همان طور که می دانید آثار ترسیمی را می توان از همان ابتدا در نرم افزار ایجاد کرد و به تصویر سازی در اسناد […]