سایت مرکز پژوهشی علوم زیستی دانشگاه تهران

طراحی CD و کاور CNC
17 جولای 2014
کاور ظرف عسل کاسپین
طراحی کاور ظرف عسل
10 نوامبر 2012
  • کاربردمرکز پژوهشی فناوریهای نوین علوم زیستی دانشگاه تهران

طراحی سایت مرکز پژوهشی فناوریهای نوین علوم زیستی دانشگاه تهران

این سایت در ابتدا بنا به درخواست مدیران مرکز پژوهشی به منظور ارائه خدمات این مرکز پژوهشی به مدیران و دانشمندان کشورهای اروپایی و تنها به زبان انگلیسی سفارش داده شد.

اما بعد از برآورده شدن این منظور امکانات دیگری از جمله:

افزوده شدن زبان فارسی

قابلیت درج اخبار مزکز برای دانشجویان و محققان

گسترش دامنه اخبار و اطلاعات موجود در سایت

معرفی اختراعات این مرکز پژوهشی جهت صنعتی سازی

و …

به سایت افزوده شد.

سادگی بالای این سایت بنا به درخواست مشتری صورت گرفته است و رنگ و محتوا ، مطابق با تم دانشگاه تهران و با خواست مرکز می باشد.